INFORMAŢII STUDENŢI

Metodologia de Admitere 2013

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș organizează examen de admitere conform propriului Regulament pentru programele de studii acreditate/autorizate provizoriu din cadrul Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Probele scrise se vor desfășura în data de 24 iulie 2013 pentru programele de studii Medicină, Medicină dentară și Farmacie, iar în data de 26 iulie 2013 pentru programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și Dietetică, Tehnică dentară, Asistență de farmacie.

Probele practice la programul de studiu Educație fizică și sportivă se vor desfășura în data de 25 iulie 2013, începând cu ora 9:00.

Candidaţii la concursul de admitere din iulie 2013, indiferent de programul de studiu la care doresc să se înscrie, pot face opţiuni pentru maxim două programe de studii, cu întocmirea unui singur dosar și achitarea taxei de înscriere pentru fiecare program de studiu la care s-a înscris.

Clasificarea candidaţilor se va face în baza primei opţiuni; nota obţinută la proba scrisă de la specializările de 5-6 ani nu este luată în considerare pentru o eventuală a două opţiune de la specializările de 3-4 ani. Pentru admiterea la aceste specializări se va susţine o nouă probă scrisă.

Pentru programul de studiu Medicină (militară), candidaţii pot face o opţiune în plus cu acelaşi dosar şi cu achitarea unei singure taxe de înscriere.

A. La programele de studii Medicină, Medicină dentară si Farmacie se menţine Metodologia de admitere din anul 2012, conform căreia proba scrisă va consta dintr-un test grilă, a cărui pondere este de 90% din media finală de admitere; media de bacalaureat va avea o pondere de 10% din media finală de admitere.

1. Proba de concurs la programele de studii MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ constă dintr-un test grilă, la una din disciplinele: Biologie, Chimie organică sau Fizică, la alegere, astfel:

- 75% din întrebări se extrag din caietele cu întrebări elaborate de universitate şi vândute prin Biblioteca UMF. Atenţie: ordinea celor 5 răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din caiet (excepție fac întrebările de tip II și IV la disciplina Chimie Organică la care nu se va modifica ordinea răspunsurilor).

- 25% din întrebări "la prima vedere", din bibliografia indicată mai jos. Aceste întrebări vor fi marcate cu un asterisc.

Pentru disciplinele Biologie şi Chimie organică testul grilă este format din 100 de întrebări.

Testul grilă la Fizică, având în vedere specificul materiei, respectiv numărul mai mare de probleme, va fi conceput cu 57 de întrebări, păstrându-se însă proporţia de 25% de întrebări la prima vedere.

Bibliografie: Biologie

Bibliografie: Chimie organică

Bibliografie: Fizică

Pentru intrebarile din categoria celor care provin din caietele de intrebari (75%), sunt considerate raspunsuri corecte cele care sunt menționate exclusiv în caietele de întrebări. Pentru întrebările din categoria celor la prima vedere (25%), pentru stabilirea răspunsurilor corecte se iau în considerare exclusiv manualele menționate în bibliografie.

2. Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE constă dintr-un test grilă, din disciplina Chimie organică, format din 100 de întrebări, astfel:

- 75 de întrebări se extrag din caietele cu întrebări elaborate de universitate  și vândute prin Biblioteca UMF. Atenţie: la întrebările de tip I și III ordinea celor 5 răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din caiet.

- 25 de întrebări "la prima vedere" din bibliografia indicată mai jos. Aceste întrebări vor fi marcate cu un asterisc.

Bibliografie: Chimie organică

Notă: Pentru candidaţii care susţin probe de Chimie organică sau Fizică, la specializările medicină, medicină dentară și farmacie, se vor asigura minicalculatoare.

B. Pentru programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie si dietetică, Tehnică dentară, Asistenţă de farmacie, concursul de admitere din sesiunea iulie 2013 constă din :

- Probă scrisă sub forma unui test grilă cu 25 de întrebări care are o pondere de 50% în media finală de admitere. Cele 25 de întrebări vor fi extrase din caietul cu 100 de întrebări publicat ca bibliografie. Această probă este obligatorie şi pentru cei care au susţinut proba scrisă, şi nu au fost admişi la specializările de 5-6 ani.

- Media de bacalaureat va avea o pondere de 50% în media finală de admitere.

Bibliografie: Caiet de întrebări biologie – limba română (Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară)

                  Caiet de întrebări biologie – limba maghiară (numai pentru Asistență medicală generală)

Bibliografie: Caiet de întrebări chimie organică (Asistență de farmacie)

 

C. Pentru programul de studiu Educaţie fizică și sportivă se va aplica Metodologia de admitere 2013 specifică acestui program.

Metodologia de admitere 2013 – program de studiu Educaţie fizică și sportivă

Precizări privind desfășurarea probelor practice de admitere la programul Educație fizică și sportivă

Media generală de admitere se calculează astfel:

- 90% media probei de aptitudini sportive generale

- 10% media examenului de bacalaureat

Scutirea de plata taxei de admitere se va aplica:

- copiilor personalului didactic (în activitate)

- copiilor personalului nedidactic din universitate

- candidaţilor orfani de ambii părinţi şi a celor proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.

Admiterea la studii pe locuri bugetare, în anul I, an universitar 2013/2014, fără examen de admitere, se va face pentru următoarele categorii de absolvenţi de liceu:

- candidaţii care au obţinut ca distincţii - premiile I, II, III, la olimpiade naţionale sau internaţionale organizate de MECTS/MEN

- candidaţi care au obţinut menţiuni la olimpiadele naţionale și internaţionale organizate de MECTS/MEN, la următoarele discipline de concurs - chimie, fizică sau biologie.

Nu beneficiază de aceste facilităţi candidaţii premiaţi la olimpiade de tip vocaţional sau la alte tipuri de concursuri şcolare.

Metodologia de înscriere a candidaților la concursul de Admitere - sesiunea iulie 2013 se poate consulta aici

Aprobat în ședința de Senat a UMF Tîrgu Mureș din 5.02.2013.

 

RECTOR

Prof.dr. Leonard Azamfirei