Structură Studii Doctorale

1. U.M.F. Tîrgu Mureș

a) Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș are ca organism colectiv de conducere Senatul universitar care âși alege Președintele Senatului și un Cancelar;

b) Rectorul Universității este cea mai înaltă funcție de conducere executivă și este ales de tot personalul didactic din Universitate;

c) Prorectorii sunt nominalizați de către Rector și avizați de către Senatul Universitar;

 

d) Consiliul de Administrație al Universității este format din: Rector, Președintele Senatului, Prorectorii nominalizați, Decanii facultăților, directorii altor departamente administrative, Directorul C.S.U.D. și 2 reprezentați studenți.

2. I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș

a) În structura Universității există Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. care este compusă din Școlile Doctorale afiliate. În Universitatea de Meicină și Farmacie Tîrgu Mureș există în acest moment doar o singură Școală Doctorală pentru toate cele trei domenii principale - Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. În Universitate există peste 50 de conducători științifici de doctorat dintre care 8 au obtinut atestat de abilitare, dar tinand cont de numarul mic de conducatori de doctorat la Medicina Dentara respectiv Farmacie, principalul motiv pentru care există doar o singură Școală Doctorală se datorează restricțiilor impuse de lege care prevăd un număr minim de 3 conducători de doctorat care pot forma o Școală Doctorală, și toți trebuie să îndeplinească criteriile minimale privind publicațiile științifice.

b) Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. este condusă de Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat ca organism colectiv de conducere, o parte aleși de către membri Școlii Doctorale, altă parte nominalizată de către Rectorul U.M.F., ultima parte fiind reprezentanți ai studenților-doctoranzi.

c) Directorul C.S.U.D. este funcția de conducere executivă, fiind ales dintre personalități științifice participante la concursul public, de către Comisia de concurs nominalizată, după care Rectorul semnează un contract cu Directorul C.S.U.D.;

d) Durata mandatului C.S.U.D. este de 4 ani, iar poziția Directorului C.S.U.D. este asociată cu cea de Prorector.

3. Școala Doctorală

a) Școala Doctorală este formată din toți conducătorii științifici afiliați și este condusă de către Consiliul Școlii Doctorale C.S.D. care este organismul colectiv de conducere, cel mult jumătate sunt aleși dintre membrii Școlii Doctorale, o altă parte este formată din reprezentanții studenților-doctoranzi, iar restul de membri sunt desemnati de către Consiliul de Administrație al Universității dintre personalitățile științifice recunoscute, fără a fi napărat membri ai Școlii Doctorale.

b) Directorul C.S.D. este nominalizat de către C.S.U.D. dintre membri Școlii Doctorale și este membru de drept al C.S.D.

c) Școala Doctorală este asociată unui Departament component al Facultăților din cadrul Universității. Durata mandatului C.S.D. este de 5 ani, iar poziția de Director C.S.D. este asociată poziției de Director de Departament.

d) Directorul C.S.U.D. al I.O.S.U.D. nominalizează un Secretar Științific, care este membru al comunității universitare din U.M.F. Tîrgu Mureș, dar nu trebuie să fie conducător de doctorat sau membru al Școlii Doctorale.

1. U.M.F. Tîrgu Mureș

a) University of Medicine and Pharmacy from Tîrgu Mures has the Senate as leading collective organism which is electing the President of the Senate and the Chancelor;

b) Rector of the University is the highest executive leading position, and the scientist is elected by all the University staff members;

c) The ViceRectors are nominated by the Rector of the University and approved by the University Senate;

d) The Administrative Council of the University is formed by the Rector, President of the Senate, nominated ViceRectors, Deans of the component faculties, directors of the other administrative departments, Director of C.S.U.D. and 2 students.

2. I.O.S.U.D. from U.M.F. Tîrgu Mureș

a) In the University structure there is the Institution Organizing University Doctoral Studies I.O.S.U.D. that is composed by the Doctoral Schools affiliated. In University of Medicine and Pharmacy from Tirgu Mures there is only one Doctoral School at the moment for all the three main domains - Medicine, Dentistry, and Pharmacy. In our University there are over 50 scientific doctoral coordinators and from them 8 have obtained the Habilitation, but taking into account the few scientific coordinators from Dentistry and Pharmacy, the main reason for having only one Doctoral School is due to the law restrictions for the minimum number of scientific doctoral coordinators to form a Doctoral School that is 3 scientists, and all of them should comply to the minimum requirements of scientific publications.

 

 

b) The Institution Organizing University Doctoral Studies I.O.S.U.D. has the Doctoral University Studies Council C.S.U.D. as a leading collective organism, part of it elected by the staff members of the Doctoral Schools another part nominated by the Rector of the University and last part representing the PhD students.

 

 

c) The director of the C.S.U.D. is the executive position, and the scientist is elected through a public contest by the Commission nominated for the contest, afterwards the Rector of the University is signing a contract with the Director of the C.S.U.D.

 

d) The duration of the mandate is 4 years for C.S.U.D. and the Director of the C.S.U.D. is associated to the ViceRector position.

3. Doctoral School

a) The Doctoral School is formed by all the scientific doctoral coordinators affiliated to it and has the Doctoral School Council C.S.D. as a leading collective organism, no more than half of it elected from the staff members of the Doctoral School, another part representing the PhD students and few members nominated by the Administrative Council of the University from recognized scientists, not necessarily as members of the Doctoral School.

 

b) The Director of the C.S.D. is nominated by the C.S.U.D. and is by default member of the C.S.D.

 

c) The Doctoral School is associated to a Department from the component Faculties of the University. The duration of the mandate is 5 years for C.S.D. and the Director of the C.S.D. is associated as Departmental Director.

 

d) The Director of the Council for University Doctoral Studies C.S.U.D. is nominating a Scientific Secretary, who is a member from the University staff, but not necessarily a scientific doctoral coordinator, or member of the Doctoral School.